Muladhara Chakra : Chakra Racine – Anaïs Gemmes & DILOV